Betalingsvoorwaarden – Medical Training Malden – Malden

Wie zijn wij?

Medical Training Malden. Welkom in onze fysiotherapiepraktijk. Gespecialiseerde fysiotherapie met een lach!

Betalingsvoorwaarden

1.  De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld. Daarnaast zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing op alle andere diensten die Medical Training Malden aanbied en niet curatief, maar preventief van aard zijn. Alsmede de verkopen van materialen.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 100 % van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere cliënten worden behandeld.

3. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

4. Wanneer cliënt in verzuim verkeert zal deze een betalingsherinnering ontvangen met het verzoek tot betaling binnen 7 dagen. Wanneer cliënt 21 dagen na factuurdatum nog steeds in verzuim verkeert zal het factuurbedrag middels een aanmaning eenmalig verhoogd worden met € 10,- administratiekosten.

5. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de 7e  dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 7 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.

6.  Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht worden volgens de onderstaande tarieven (excl. BTW):

– Minimumtarief € 40,-

– 15% over eerste € 2.500,-

– 10% over volgende € 2.500,-

– 5% over volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing per 1 juli 2012.